ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

              วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดประชุมที่ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

             วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตลอดจนเพื่อมอบหมายภาระงานของคณะครูเพื่อจะนำไปพัฒนานักเรียน และพัฒนาองค์กรต่อไป

page

WordPress theme: Kippis 1.15